Bästa Casinos Inklusive Poker Spela sammanfattning

 

Denna artikel kring poker spela tar upp de mest viktiga aspekt av denna ämnet. Den är delad I introduktion, mellanliggande och avancerade nivåer.
Spelsajter för kortspel skiljer sig åt p å många s ätt när det gäller detaljer, men är generellt sätt mycket lika på det stora hela. Denna guide använder sig av exempel fr ån Everest Poker, men spelare bör kunna upptäcka och först å de detaljer som eventuellt skiljer sig. Därf ör gäller vad som sägs här f ör att för vilken pokersajt som helst. Everest Poker utgör bara exemplet, såväl som den första pokersajten med mjukvaran tillgänglig på franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, holländska, japanska, svenska, norska och danska.

Inledningsvis är det viktigt att förstå att onlinepoker inte är detsamma som det pokerspel som förekommer vid kasinon med väggar och tak (jag kommer forts ättningsvis att kalla detta kasinopoker). De är tv å olika spel. Jag p åstår inte att det ena är b ättre än det andra, eller mer eller mindre vinstgivande. De skiljer sig helt enkelt åt på sätt som är avgörande och grundl äggande. Många av de färdigheter som krävs f ör att vinna vid kasinopoker är också sj älvklart n ödvändiga i onlinepoker. Du behöver förfarande bra startkort … du får inte låta dina känslor ta överhanden … du bör inte spela p å en nivå som du inte har råd med, osv. Jag tänker inte ägna mig åt historieomskrivning när det handlar om grundläggande pokerteori. Kolla in resten av den här webbsidan, pokermagasin och b öcker f ör att studera de saker som inte skiljer sig åt online och på ett kasino. En flush slår en straight online. Vi beh över inte g å igenom det där.

Att registrera sig
Att registrera sig f ör en spelsajt är enkelt. Du använder en betalservice online som t ex NETeller (se nedan) eller så anv änder du ditt kreditkort för att k öpa marker på samma sätt som du köper böcker eller biljetter p å Internet. Inledningsvis beh över inte du ens göra det. Du kan spela gratisspel utan att l ämna ut ditt kreditkort. Du bör spela dessa gratisspel under åtminstone en timme s å du får en känsla f ör tempot, lär dig vilka spelknappar du ska klicka på, vad som händer när du trycker p å knapp vars funktion du är osäker på – helt enkelt spelet g år till. Gratisspelen har dock ingenting att erbjuda n är det kommer till att lära sig hur man vinner. De fungerar utmärkt för nybörjaren, erbjuder den oerfarne en möjlighet att öva sig på att räkna på sannolikheter under spelets gång och uppt äcka de olika händernas relativa styrka. Men du b ör avsluta gratisspelandet s å snart som m öjligt. Att spela vid. 50/$ 1-bord ger b ättre inblick i spelet än gratisspel.

T änk över ditt val av spelarnamn. En del m änniskor vill sticka ut, bli uppmärksammade. Andra vill vara s å anonyma som möjligt. Ditt spelarnamn är första biten av den image du visar gentemot de andra spelarna vid bordet. Välj ett namn som passar den bild du vill ge av dig själv.

Bygga upp spelkapital
Den första väsentliga skillnaden du stöter p å mellan spelsajter och kasinon, är när du ska köpa marker (du kan ocks å skicka en bankv äxel, använda Western Union eller göra banköverföringar ). Vissa spelsajter s ätter en gr äns vid 600 USD om dagen och 1500 USD i veckan. Eftersom de erbjuder $20/40 som satsningsbegr änsning framst år denna begränsning något l öjelseväckande. Ingen förnuftig människa spelar $20/40 med ett spelkapital på 600 USD. Den första dagen jag spelade satt jag vid ett $10/20-bord. Jag f örlorade de tv å första givarna och gick back 200 USD. Helt klart kunde jag inte spela optimalt med de ber äknade sv ängningarna upp och ned vid omd ömesgillt aggressivt spel. Om jag f örlorade mina resterande 400 USD skulle spelet vara över den dagen. Att vinna i poker vid ringspel handlar om att l ägga ner ett antal timmar. Om alla spelomgångar är ungefär likv ärdiga, och du alltid spelar på samma vinnande sätt, gäller att ju mer du spelar, desto mer vinner du. Alltså är det ett stort misstag att förlora ditt spelkapital och d ärmed vara ute ur spelet.

Online PokerI kasinopoker kan du alltid köra ned n även i fickan och plocka upp mer kontanter (på gott och ont). Detta är inte möjligt online. Det första du m åste göra är att bygga upp ett kapital online. Det spelar ingen roll om du är tillr äckligt med kapital f ör att spela $40/80 på ett kasino, när du f örst registrerar dig online bör du undvika att spela för högre än $5/10 de första 48 timmarna. (Detta är också befogat för att lära sig teknologin.) Om du vill spela med högre insatser än $5/10 kan du k öpa marker för 600 USD den första dagen, sedan 600 USD 24 timmar senare (även om du inte spelar) och sedan 300 USD dagen efter. Då har du ett kapital på 1500 USD och kan spela f örsiktigt vid $10/20 – åtminstone så länge du ligger över 500 USD. Om du sjunker så lågt är det viktigt att du åter g år ner på mindre insatser, till och med ner p å $3/6 eller $2/4, vänta en vecka och lägg sedan till 1500 USD till ditt spelkapital. I grund och botten g äller att du kan inte spela på ett korrekt s ätt online förr än du har byggt upp ett korrekt kapital.

Spelsajterna har sina anledningar till att begr änsa inköpen, fr ån att skydda spelare från att blåsa bort alla sina pengar vid f örsta sittningen till att undvika att behöva handa obetalda kreditkortsskulder. Dessa är legitima skäl från spelsajternas sida, de begr änsade inköpen är ett skapat hinder till att vinna som måste kommas över, detta gäller särskilt nya spelare. Det är inte allm änt känt, men efter att du har etablerat ett spelregister över en tidsperiod kan spelare kontakta spelarsupporten och be om att öka summan f ör ink öpsbegränsningen.

Före november 2001 bedömde vissa kreditkortsbolag inköp hos spelsajter som köp, medan andra bedömde det som kontantuttag. Kontantuttag är generellt sätt mer kostsamma, en s ärskild avgift f örekommer och skulden bel äggs med r änta omgående. Olyckligtvis känner jag inte till något kreditkortsbolag som i nuläget bedömer inköp vid spelsajter som köp.

Det för n ärvarande bäste valet för ink öp och uttag som finns tillg ängligt f ör onlinespel är NETeller. NETellers webbsida anger smidiga sätt att få sina pengar, däribland direktins ättning på ditt bankkonto. Även om det kan verka komplicerat vid f örsta anblick är NETeller ett enkelt och smidigt s ätt att snabbt och säkert göra överf öringar online och även att f å pengarna i handen. De spelare som inte är bekanta med NETeller rekommenderas att klicka p å och l äsa översiktssidan med anledningarna till och s ätten att Använda NETeller för transaktioner vid onlinepoker.

Utbetalningar och ditt spelkapital
Andra tekniska hinder som spelsajterna skapat av nödv ändighet innefattar utbetalningar. Antag att du har varsamt skapat ett spelkapital på 1500 USD och att du sedan har vunnit 800 USD p å en vecka. Inte illa. Du vill ha dessa 800 USD i fickan och du vill tjäna in ett liknande belopp nästa vecka. Tyv ärr, det går inte. Reglerna för utbetalning säger att du f örst m åste betala tillbaka din kreditkortsskuld innan du kan få din vinst utbetald. Så, för att få dina 800 måste du f örst betala av de 1500 som du byggt upp vilket ger dig ett spelkapital på 0. Men, det är till och med värre än du tror. Det är inte så enkelt att du åter kan bygga upp ditt spelkapital. Under ett par dagar efter du begärt en utbetalning kan du inte g öra några köp med kreditkortet, såvida du inte avbokar din utbetalning p å 800 USD som är på gång att betalas ut till dig.

Det är komplicerat, men i grunden gäller att spelsajter beg är av vinnande spelare att de spelar för sina vinster, inte på sina kreditkort. Du kan helt enkelt v älja att inte spela under några dagar efter det att vinsten sänts till dig och du åter kan anv ända ditt kreditkort, men det tar oss tillbaka till den grundl äggande regeln för onlinepoker med ringspel – ju fler timmar du spelar, desto mer pengar vinner du. Att omöjliggöra spel varje g ång du vill göra en utbetalning kommer att kosta dig en f örmögenhet i långa loppet.

Så här b ör du därf ör gå tillv äga: spela försiktigt på relativt låga nivåer tills du har byggt upp ett tillräckligt spelkapital. Spela vid den limit som passar dig b äst och betala av din skuld steg för steg tills du har vunnit mer än vad ditt inledande ink öp var p å. Sedan kan du begära utbetalningar på det belopp som överstiger det spelkapital du valt. Till exempel, låt oss anta att vill spela vid $20/40. Du g ör ink öp för 1500 USD den första veckan och vinner n ågra hundra dollar genom spel vid $ 5/10, $ 8/16 och $ 10/20. F öljande vecka gör du ink öp f ör ytterligare 500 USD (2000 USD maxbeloppet under en m ånad). Ditt spelkapital ligger nu på 2400 USD och du börjar spela vid $15/30. Allt eftersom du fortsätter att vinna betalar du av ditt kreditkort (eller NETeller) p å en nivå s å att du alltid har 3000 USD i spelkapital (eller kanske 2000 USD i spelkapital och hela det belopp tillgängligt du kan använda för k öp i veckan (1500 USD )). Slutligen kan du varje vecka casha ut dina vinster som överstiger ditt spelkapital på 3000 USD.

Jag menar inte att detta ska följas till punkt och pricka, men det bör understrykas att du måste sköta ditt spelkapital på ett helt annat sätt än vid kasinospel. Du måste anpassa dig efter och hitta v ägar kring och förbi spelsajternas restriktioner. Att spela varje dag vid den limit som du föredrar, är sättet som du maximerar dina vinster på, och vid spel online krävs det en del strategiskt planerande för att uppnå detta. Sida tv å