Bästa Casinos

 

I de nästa paragraferna av denna bästa casinos recensioner artikel, vi kommer att utforska nya ideer och tankar som kan hjälpa dig nå dina m ål och bestämma vad som är b äst för dig.

De flesta spelare har en kunskap om vilka starth änder som är bra. Vilka som är värda att spela, vilka som fungerar i flervägspotter och vilka man helst vill spela mot få motst åndare. Detta brukar vara det första som man lär sig. Sammanfattningsvis kan man säga: Höga par och höga kort skall spelas mot få motståndare medan “suited-connectors” och l åga par skall spelas mot m ånga, om de skall spelas överhuvudtaget.

N ågot som däremot många k änner till, men alla inte hanterar bra, är vikten av positionen. Jag kan inte nog po ängtera hur otroligt viktig positionen är i Texas Holdem. Skulle man spela alla h änder p å exakt samma sätt var man än sitter vid bordet kommer det leda till förlust.
Tidig position

När man sitter i tidig position före floppen, alltså de platserna direkt efter m örkarna, kommer man att agera före alla andra spelare. Detta gör att i stort s ätt alla händer skall åka i mucken. Man vet inte vad de andra spelarna kommer att g öra, och det är en stor nackdel. Försök att k ämpa emot instinkten att gå med i potter med h änder av typen A T. Det är ingen bra hand från den positionen. Inte nog med att du agerar f örst f öre floppen, du kommer också att göra dina drag tidigt på senare gator (flopp, turn och river). Om du skulle höja med A T, och en spelare i sen position höjer dig sitter du i en usel sits. N är du synar motst åndarens höjning pre-flopp vet du inte vad du önskar dig för flopp; vill du ha T h ög eller vill du träffa ett ess? Vad du än f år kommer du inte riktigt vara säker p å vad du ska göra då du är tvingad agerar f örst på floppen. Av denna enkla anledning skall du bara spela riktigt bra händer då du sitter tidigt.
Mittenposition

I mittenposition kan man spela lite fler händer. Men det är klokt att inte släppa för mycket p å starthandsstandarden. En bra devis är att om handen g år att höja med ska du göra det, men om den inte är v ärd att h öjas är den inte värd att spelas. Ett bra resultat då man höjer från mittenposition är att alla spelare fram till m örkarna sl änger sina kort. D å får man position på de som är kvar i handen dvs när floppen kommer så är det mörkarna som gör sina drag först. Det är en större f ördel än många tror.
Sen position

I sen position kan man öka antalet händer markant. Detta beroende på att man har f å spelare som agerar efter sig, och sitter man p å knappen är man helt säker på att vara den som pratar sist i alla resterande betningsrundor. Även här g äller devisen att man skall kliva in i potten med en höjning. Detta s ätter press på motståndarna och man tar kommandot. Det kan också resultera i att alla lägger sig och man plockar upp mörkarna, oftast inget d åligt resultat.

I sen position kan man ocks å spela händer som man inte hittar längst upp p å de olika starthandstabellerna. Man vet vad de flesta kring bordet har gjort och skulle det vara många synare kan man också välja att syna med den typ av händer som gör sig bra i flervägspotter, exempelvis 7 8 i samma färg eller l åga par. Även i dessa lägen kommer man att ha en bra position och skulle man få ett drag går det att räkna ut om det är korrekt att gå vidare i handen.
Mörkarna

Att syna f ör mycket fr ån m örkarna är ett stort misstag. Ofta kan det kännas “billigt” att syna fr ån lilla m örken eftersom man redan lagt in hälften av pengarna. I själva verket tj änar man på att vara restriktiv med vad man spelar från den positionen. Förvisso kostar det bara ett halva priset att gå med, men din position är den s ämsta t änkbara. Det är billigt f ör att du f år en usel vara f ör priset. S äg att du tr äffar något p å floppen, kanske mellanparet eller topp-paret med dålig kicker. I de situationerna är det mycket svårt att veta vad man ska göra. När man betar och blir synad är det svårt att veta var man st år, och beslutet p å turn blir ännu svårare. Checkar man kommer man att ge kommandot till en annan spelare som kan beta ut, inte heller det är ett roligt resultat.

Sammanfattningsvis kan man s äga att man ska, s å långt det är möjligt, f örsöka ha position på sina motspelare. Det är lika viktigt som vilka händer man spelar. Har du position kan du tj äna maximalt då du har bäst hand samt förlora minimalt då du har s ämst hand.