Deskriptiva Bästa Casinos Nerladdning instruktioner

Bästa Casinos: Deskriptiva Bästa Casinos Nerladdning instruktioner

När du b örjar l äsa genom denna informationsrika bästa casinos nerladdning artikel, ge varje poäng tid att fastna innan du g år till den n ästa.

De flesta spelare har en kunskap om vilka starthänder som är bra. Vilka som är v ärda att spela, vilka som fungerar i flerv ägspotter och vilka man helst vill spela mot f å motståndare. Detta brukar vara det f örsta som man lär sig. Sammanfattningsvis kan man säga : Höga par och höga kort skall spelas mot få motst åndare medan “suited-connectors” och l åga par skall spelas mot m ånga, om de skall spelas överhuvudtaget.

N ågot som d äremot många känner till, men alla inte hanterar bra, är vikten av positionen. Jag kan inte nog poängtera hur otroligt viktig positionen är i Texas Holdem. Skulle man spela alla h änder på exakt samma sätt var man än sitter vid bordet kommer det leda till förlust.
Tidig position

När man sitter i tidig position före floppen, alltså de platserna direkt efter mörkarna, kommer man att agera f öre alla andra spelare. Detta gör att i stort s ätt alla händer skall åka i mucken. Man vet inte vad de andra spelarna kommer att g öra, och det är en stor nackdel. F örsök att k ämpa emot instinkten att gå med i potter med händer av typen A T. Det är ingen bra hand från den positionen. Inte nog med att du agerar f örst före floppen, du kommer också att göra dina drag tidigt p å senare gator (flopp, turn och river). Om du skulle höja med A T, och en spelare i sen position h öjer dig sitter du i en usel sits. När du synar motst åndarens h öjning pre-flopp vet du inte vad du önskar dig f ör flopp; vill du ha T hög eller vill du träffa ett ess? Vad du än får kommer du inte riktigt vara säker på vad du ska g öra då du är tvingad agerar först på floppen. Av denna enkla anledning skall du bara spela riktigt bra h änder då du sitter tidigt.
Mittenposition

I mittenposition kan man spela lite fler händer. Men det är klokt att inte släppa för mycket på starthandsstandarden. En bra devis är att om handen går att höja med ska du göra det, men om den inte är v ärd att h öjas är den inte värd att spelas. Ett bra resultat då man h öjer fr ån mittenposition är att alla spelare fram till mörkarna slänger sina kort. Då får man position på de som är kvar i handen dvs när floppen kommer så är det mörkarna som gör sina drag först. Det är en större fördel än många tror.
Sen position

I sen position kan man öka antalet händer markant. Detta beroende på att man har få spelare som agerar efter sig, och sitter man på knappen är man helt s äker på att vara den som pratar sist i alla resterande betningsrundor. Även här gäller devisen att man skall kliva in i potten med en h öjning. Detta sätter press på motståndarna och man tar kommandot. Det kan också resultera i att alla l ägger sig och man plockar upp mörkarna, oftast inget dåligt resultat.

I sen position kan man också spela h änder som man inte hittar l ängst upp på de olika starthandstabellerna. Man vet vad de flesta kring bordet har gjort och skulle det vara många synare kan man också välja att syna med den typ av händer som gör sig bra i flerv ägspotter, exempelvis 7 8 i samma f ärg eller l åga par. Även i dessa lägen kommer man att ha en bra position och skulle man få ett drag går det att räkna ut om det är korrekt att gå vidare i handen.
M örkarna

Att syna f ör mycket från mörkarna är ett stort misstag. Ofta kan det kännas “billigt” att syna fr ån lilla mörken eftersom man redan lagt in h älften av pengarna. I sj älva verket tjänar man på att vara restriktiv med vad man spelar från den positionen. Förvisso kostar det bara ett halva priset att g å med, men din position är den sämsta tänkbara. Det är billigt f ör att du f år en usel vara för priset. Säg att du tr äffar n ågot p å floppen, kanske mellanparet eller topp-paret med d ålig kicker. I de situationerna är det mycket svårt att veta vad man ska göra. När man betar och blir synad är det sv årt att veta var man st år, och beslutet p å turn blir ännu sv årare. Checkar man kommer man att ge kommandot till en annan spelare som kan beta ut, inte heller det är ett roligt resultat.

Sammanfattningsvis kan man s äga att man ska, så långt det är m öjligt, f örsöka ha position på sina motspelare. Det är lika viktigt som vilka händer man spelar. Har du position kan du tjäna maximalt d å du har b äst hand samt förlora minimalt d å du har sämst hand.